Projektai

AB ,,Išlaužo žuvis” siekdama išsaugoti unikalų kraštovaizdį ir jame esančių augalų ir gyvūnų įvairovę planuoja pasinaudoti Europos Sąjungos finansavimo priemonėmis (2014-2020m) kompensuojant išlaidas iki 327 954 Eurų.

Projekto pavadinimas: „Aplinkosaugos funkcijas atliekanti akvakultūra“

Projekto Nr.: 54AK-KK-15-00031-PR001

Akvakultūros ūkio AB „Išlaužo žuvis“ gamtotvarkos planas (2014-2020m.)

Gamtotvarkos plano uždaviniai

Uždaviniai

Įgyvendinimo rodikliai

Įgyvendi-nimo vieta

Tvarko-mas plotas

Perio-dišku-mas

1.

Užtikrinti atviro kraštovaizdžio akvakultūros ūkyje išsaugojimą, pastoviai kontroliuojant sumedėjusios augalijos plitimą ne mažesniame kaip 3 ha plote;

o taip pat reguliariai šienaujant aukštąją žolinę augaliją ne mažesniame kaip 30 ha pylimų plote.

Deklaruotas iškirstos sumedėjusios augalijos ant pylimų, tvenkiniuose ir palei kanalus plotas;

Pylimai ir tvenkinių pakrantės visoje tvenkinių sistemoje

3 ha ir daugiau

Reguliariai 2015 -2020 m

30 ha ir daugiau

Reguliariai 2016 -2020 m

Deklaruotas nušienautų pylimų plotas;

2.

Gerinti vandens paukščių veisimosi buveinių būklę, iššienaujant dalį nendrynų tvenkinių sekliose vietose ar pylimų, krantų pakraščiuose; nuo antrųjų gamtotvarkos įgyvendinimo metų reguliariai tvarkant ne mažesnį nei 20 ha jų plotą.

Deklaruotas iššienautų nendrynų sausumoje ir sekliuose vandenyse plotas;

Nr.23, 5, 24, 26 tvenkinių pakraščiai bei seklios vietos

20 ha ir daugiau

Reguliariai 2015 -2020 m

3.

Atkurti ir geroje būklėje palaikyti perinčių upinių žuvėdrų populiaciją bei gausinti kitų, salose perinčių vandens paukščių populiacijas, atkuriant ir palaikant geros būkles esamas salas (ne mažesniame nei 0,25 ha plote).

Deklaruotas iškirstos sumedėjusios augalijos bei nušienautų aukštųjų žolynų salose plotas

Nr. 23, 24, 26 tvenkinių salos

0,25 ha ir daugiau

Reguliariai 2015 -2020 m

4.

Gerinti paukščiams svarbių buveinių būklę, užtikrinant hidrotechninių įrenginių tinkamą funkcionavimą, naikinant nereikšmingas apžėlusias seklias zonas nedurpinguose pelkynuose.

Sutvirtintų pylimų ilgis (plotas);

Visoje tvenkinių sistemoje

3-10 km

1 kartą per 2015-2020 m

Išvalytų nedurpinių užpelkėjusių seklių zonų plotas;

3-10ha ir daugiau

Išvalytų vandens paėmimo kanalų ilgis.

6-20 km ir daugiau

5.

Naujų salų suformavimas tvenkiniuose.

Suformuotos salos plotas.

Nr.26 tvenkinyje

0,25 ha

1 kartą per 2015-2020 m


Pastaba: 2015 m. numatyti darbai bus vykdomi tik po Gamtotvarkos Plano patvirtinimo ir po pateikimo NMA.

Gamtotvarkos priemonių įgyvendinimo grafikas

Atskirų gamtotvarkos priemonių atlikimo grafikas ir jų apimtys kiekvienais Programos metais pateikiami žemiau pridedamoje 1 lentelėje. Pasikartojančių gamtotvarkinių priemonių atveju, nurodytos minimalios reikšmės parodo ūkio įsipareigojimus, kurie privalo būti įgyvendinti, kadangi tik tokios apimtys užtikrina gamtosauginį konkrečios priemonės efektą. Maksimalios reikšmės parodo, kokios apimtys pageidaujamos ir kurios duoda papildomą gamtosauginį efektą, t.y. iki tokių apimčių, jų kaštai gali būti kompensuojami. Vienkartinės nuorodos priemonės planuojamos kasmet, tačiau jų neįvykdytos apimtys gali būti perkeliamos į ateinančius metus, t.y. neatlikti suplanuoti minimalūs darbai gali būti baigiami kitais metais. Tačiau tokiu atveju, šios apimtys sumuojasi su vėlesnių metų. Jei akvakultūros įmonė pageidautų keisti suplanuotų darbų apimtis arba jų įgyvendinimo vietas, turi būti inicijuojama šio gamtotvarkos plano peržiūra.

1 lentelė. Planuojamos gamtotvarkos priemonių apimtys atskirais Programos įgyvendinimo metais. Priemonės vykdomos pagal naująjį (2015 metų) Gamtotvarkos plano variantą.


Priemonės

pavadinimas

Darbų apimtis, projekto įgyvendinimo metais

Viso

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Reguliariai vykdomi darbai

Pylimų šienavimas (ha)

0

30

30

30

30

30

150

Krūmų (ir jų atžalų) iškirtimas pakrantėse ir ant pylimų (ha)

3

3

3

3

3

3

18

Netinkamų nendrynų išpjovimas (sunaikinimas) (ha)

10

20

20

20

20

20

110

Medžių ir krūmų (ir jų atžalų) iškirtimas bei aukštosios žolės šienavimas salose (ha)

0,5

0,5

1

1

1

1

5,0

Vienkartiniai darbai

Užpelkėjusių kanalų valymas (m)

0-10000

0-10000

0-10000

0-10000

0-10000

0-10000

6000 – 20000

Užpelkėjusių nedurpingų zonų valymas (ha)

0-5

0-10

0-10

0-10

0-10

0-10

5 -10

Pylimų tvirtinimo darbai (ilgio m)

0-10000

0-10000

0-10000

0-10000

0-10000

0-10000

3000 – 10000

Dirbtinių salų suformavimas (ha)

0-0,25

0-0,25

0-0,25

0-0,25

0-0,25

0-0,25

0,25


Pastaba: 2015 m. numatyti darbai bus vykdomi tik po Gamtotvarkos Plano patvirtinimo ir po pateikimo NMA.

Akvakultūros ūkio AB „IŠLAUŽO ŽUVIS“ gamtotvarkos planas 2021-2025


Projekto numeris: 54AK-KK-21-1-08703-PR001

Gamtotvarkos plano tikslai

Pagrindinis tikslas:
1. Sudaryti sąlygas susiformuoti pastoviai ne mažiau 10-20 porų upinės žuvėdros vietinei populiacijai, besiformuojančios juodųjų žuvėdrų ne mažesnės nei 3-5 poros ir pagausėjusios didžiojo baublio populiacijos stabilizacijai, sukurti arba atkurti degradavusias potencialias buveines neseniai pradėjusios perėti švygždos ir griežlės išlikimui bei pilkųjų ančių ir tilvikinių paukščių įsikūrimui;
2. Apsaugoti saugomų rūšių (didžiųjų ir mažųjų baublių, nendrinių lingių, rudakaklių kragų, juodųjų ir upinių žuvėdrų) ir foninių paukščių rūšių (ausuotųjų kragų ir laukių) lizdus tvenkiniams praradus vandenį. Papildomas tikslas – sumažinti upių taršą iš tvenkinių nuleidžiamais vandenimis.

Plačiau:

Gamtotvarkos planas 2021-2025

Mokėjimo prašymo forma